WEM Private Fund

Verejná výzva na upisovanie akcií

Spoločnosť WEM Private Fund, investičný fond s premenlivým základným imaním, a. s., založená a existujúca podľa práva Slovenskej republiky so sídlom na Bottova 2A, Bratislava — mestská časť Staré Mesto 811 09, Slovenská republika, IČO: 55 505 554, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 7571/B (ďalej len „Spoločnosť“), ktorá je oprávnená vykonávať kolektívne investovanie v zmysle zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKI“), a to v súlade s ustanoveniami § 4 ods. 2 písm. b) ZKI, v spojení s § 31a a 31b ZKI rozhodla o emisii listinných akcií Triedy A a Triedy B na meno bez menovitej hodnoty, a to v rámci podfondu Private Equity a podfondu Real Estate (ďalej len „Podfondy“) (ďalej len „Emisia akcií Spoločnosti“).

Spoločnosť plánuje Emisiou akcií Spoločnosti zvýšiť základné imanie o sumu 50 000 000 Eur (ďalej len „Navrhované zvýšenie“).  

Podmienky Emisie akcií Spoločnosti sú nasledovné (na čo si Spoločnosť dovoľuje výslovne upozorniť potenciálnych investorov – upisovateľov):

  • Emisia akcií Spoločnosti bude realizovaná do 31. 12. 2024 (ďalej len „Lehota na upisovanie“);
  • upisovanie akcií, ktoré sú súčasťou Emisie akcií Spoločnosti, je uskutočňované prostredníctvom tejto verejnej výzvy na upisovanie akcií a na základe zmluvy o upísaní a vydaní akcií (subscription agreement) uzavretej medzi Spoločnosťou a upisovateľom / upisovateľmi (ďalej len „Zmluva o úpise“);
  • upisovatelia sú povinní splatiť emisný kurz upísaných akcií (nadobúdaciu cenu) vymedzenú v Zmluve o úpise v plnej výške do 10 dní odo dňa uzatvorenia Zmluvy o úpise, a to bezhotovostným prevodom na bankový účet Spoločnosti uvedený v Zmluve o úpise;
  • v rámci Emisie akcií Spoločnosti plánuje Spoločnosť vydať počet akcií vypočítaný na základe určenia hodnoty akcií ku dňu ocenenia spôsobom stanoveným v stanovách Spoločnosti a na základe Zmluvy o úpise; a
  • v prípade, ak sa v Lehote na upisovanie nedosiahne Navrhované zvýšenie, Spoločnosť je oprávnená vydať aj len upísané akcie bez ohľadu na to, že Navrhované zvýšenie nebolo dosiahnuté.

S oboma triedami akcií:

  • Nie je spojené hlasovacie právo v orgánoch Spoločnosti, ak všeobecne záväzné právne predpisy alebo stanovy Spoločnosti neustanovujú inak;
  • je v zmysle § 220c zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov spojené právo na odkúpenie na účet Spoločnosti za podmienok podľa ZKI a v súlade so stanovami Spoločnosti a Zmluvou o úpise;
  • je spojené právo akcionára ako spoločníka Spoločnosti podieľať sa na zisku a na likvidačnom zostatku Podfondov, a to za podmienok vymedzených stanovami Spoločnosti; a
  • je spojená povinnosť platiť správcovský poplatok vo výške určenej stanovami Spoločnosti.

Spoločnosť upozorňuje, že akcie Spoločnosti je možné distribuovať len profesionálnym investorom (§ 8a ods. 2 až 7 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch, v znení neskorších predpisov) a za podmienok uvedených v § 31d ZKI aj kvalifikovanému investorovi, ktorého výška investície do Spoločnosti je aspoň 100 000 Eur. Hodnota investície do Spoločnosti sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť takto pôvodne investovanej sumy. S investíciou do Spoločnosti je spojené riziko straty investície. Vzhľadom na zloženie majetku Spoločnosti je možné očakávať výrazné kolísanie čistej hodnoty majetku Spoločnosti. Spoločnosť nepodlieha dohľadu Národnej banky Slovenska.  

Máte ešte ďalšie otázky?

Určite nám napíšte, radi vám na ne odpovieme.

Ďakujeme, čoskoro Vás budeme kontaktovať.
Mrzí nás to, no odoslanie formulára sa nepodarilo.